• Cancel
    Filter
  • Auction Rules
Filter

10. Karma Mezat (Nümismatik, Obje, Kartpostal, Fotokart, Fotoğraf, Efemera, Milli Piyango,Filateli)

Bu mezatımızın komisyon oranı %15 dir. Koleksiyonerlerin teklif verebilmesi için telefon, e-mail ve adres bilgilerini eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.Kargo gönderimleri yurtiçi kargo ile indirimli olarak yapılacaktır. Ödeme süresi mezat bitiminden itibaren 7 gündür.

Lot: 1 » Kabin Foto

Sadrazam Ali Rıza Paşa, Foto Abdullah Freres, 11x16 cm

Ali Rıza Paşa ya da Düztaban Ali Rıza Paşa (d. 1860 - ö. 31 Ekim 1932), Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Harbiye Nazırı ve Bahriye Nazırı, Ayan Meclisi üyesi ve 4 Ekim 1919 - 2 Mart 1920 tarihlerinde VI. Mehmed saltanatında ve İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde Sadrazamlık görevlerinde bulunmuş bir devlet adamı, Osmanlı müşiri. 1860 yılında İstanbul'da doğdu. Jandarma Binbaşısı Tahir Efendi'nin oğludur. 1886 yılında Mekteb-i Harbiye'den mezun oldu. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında Askeri Harekât Dairesi Müdürlüğü görevini yaptı. 1903 yılında Manastır Valiliği görevini yaparken Manastır'daki Rus Konsolosunun öldürülmesi konusunda sorumlu olduğu gerekçesiyle Rusya'nın ısrarı üzerine Trablusgarp'a sürüldü. 14 Ağustos 1908'de Harbiye Nazırı oldu ama İttihat ve Terakki Partisi'nin itirazı üzerine 41 gün sonra görevden alındı. 1909 ve 1918 yıllarında iki kez Bahriye Nazırı oldu. 1912-1913 yılları arasında Balkan Savaşı'nda Garp Ordusu Başkomutanlığı yaptı. Daha sonra İstanbul'un işgal altında bulunduğu yıllarda 2 Ekim 1919 - 8 Mart 1920 tarihleri arasında beş ay yedi gün sadrazamlık yaptı. Anadolu'da gelişen Kuva-yi Milliye'cilerle anlaşmanın kaçınılmaz olduğunu görerek, Heyeti Temsiliye ile ilişki kurdu ve Salih Paşa'yı, Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek için, Amasya'ya göndererek anlaşma yollarını aradı. Kuracağı kabinede Heyeti Temsiliye'nin isteklerini dikkate alacağına söz verdi. Fakat Kuva-yi Milliye'nin yönetim gücünü eline geçirmeye ve Heyeti Temsiliye'yi kaldırma çabalarına girişti. 1920 yılında Müttefik Devletlerin baskısı karşısında istifa etmek zorunda kaldı. 1922 yılındaki Son Osmanlı kabinesinde Nafıa ve Dahiliye Nazırıydı.

31 Ekim 1932 tarihinde İstanbul Erenköy'de vefat etti ve İçerenköy Mezarlığı’na defnedildi.

Starting Bid: 500 TL

Lot: 3 » Kabin Foto

Ömer Fahreddin (Türkkan) Paşa (Medine Müdafii Çöl Kaplanı) 20x25 cm

Ömer Fahreddin Türkkan (1868, Rusçuk - 22 Kasım 1948, Eskişehir yakınları), Türk asker ve diplomat. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı'nda zor şartlar altında Medine'de yönettiği iki yıl yedi ay süren Medine Müdafaası ile tanınmaktadır. "Medîne Müdâfii", "Türk Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı" lakaplarıyla anılır. I. Dünya Savaşı başladığında 4. Ordu'ya bağlı 12. Kolordu komutanı olarak Musul'da bulunuyordu. 1915 yılında 4. Ordu komutan vekilliğine getirildi. Bu bölgede iken hem tehcire tabî tutulan Ermenileri yerleştirmesiyle ilgilendi, hem de Urfa, Zeytun, Musadağı ve Haçin'deki Ermeni isyanlarını bastırdı.

1916 yılında 4. Ordu komutanı Cemal Paşa tarafından Medine'deki Hicaz Kuvve-i Seferiyesi komutanlığına atandı. İngilizlerin desteğinde isyana girişen Şerif Hüseyin ordusuna karşı kısıtlı imkânlara rağmen yaptığı Medine Müdafaası büyük takdir topladı. Medine Kuşatması'ndan sonra savaş esiri olarak önce 27 Ocak 1919 tarihinde Mısır'a daha sonra da 5 Ağustos 1919 tarihinde Malta'ya sürgün edildi. Sürgün sırasında savaş suçlularını yargılamak üzere İtilaf Devletleri tarafından İstanbul'da kurulan Kürt Nemrut Mustafa Paşa Divân-ı Harbî adı verilen mahkemece ölüme mahkûm edildi. Ancak Ankara Hükümeti'nin gayretleriyle 8 Nisan 1921 tarihinde Malta'dan kurtulduktan sonra Eylül 1921 tarihinde Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya geldi. Başkomutan Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından Güney Cephesi'nde Fransız Ordusu'na karşı savaşan Türk kuvvetlerini birleştirmekle görevlendirildi. Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın imzalanmasıyla güneyde savaş sona erince 9 Kasım 1921 tarihinde TBMM tarafından Kabil Büyükelçiliği'ne atandı. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynadı.

1936 yılında Ferik (orgeneral) rütbesi ile ordudan emekli oldu. 22 Kasım 1948 tarihinde bir tren yolculuğu sırasında Eskişehir yakınlarında kalp krizi geçirerek vefat etti. Vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığına defnedildi.

Starting Bid: 350 TL

Lot: 7 » Kabin Foto

Osmanlı Dönemi Taşlıca Kumandanı ve Mutasarrıfı Sadettin Süleyman Paşa ve Oğulları, Anafartalar Cephesi 8. Tümen Komutanı Kurmay Albay Ali Rıza Sedes (Ortadaki) ve Halil Beyler, Foto N. Andriomenos, 17x25 cm

Sadettin Paşa, (1851 - 1908) Osmanlı paşası. Defterdarlı Mehmet Şükrü Efendi' fterdarlı Mehmet Şükrü Efendi'nin oğludur. Ailesinden alınan bilgilere ve yayımlanmış bazı kaynaklara göre Hicri 1268'de (M. 1851) İstanbul'da doğdu. 1865 yılında girdiği Bursa Askeri İdadisi'ni 1868 yılında, Mekteb-i Harbiye'yi 1870 yılında, Mekteb-i Erkân-ı Harbiye'yi de 1872 yılında bitirdi. 6 Temmuz 1874 tarihinde kurmay yüzbaşı oldu. Buradaki başarılı hizmetlerinden ardından rütbe bekleme süresi dolmadan 6 Şubat 1875 tarihinde Kolağalığına terfi ettirildi. 1875 yılında patlak veren Hersek İsyanı bastırılmasında görevlendirildi. Ferik Şevket Paşa tümeni ile Edirne, Yanbolu, İskeçe, Eski Zağra taraflarında eşkıya takibine katıldı. 21 Eylül 1875 tarihinde Binbaşı rütbesine terfi etti. 15 Eylül 1876 tarihinde Kaymakam rütbesine terfi etti. Ayastefanos Antlaşması'nı izleyen günleri İstanbul'a gelerek Erkân-ı Harbiye-yi Umumiye karargahı ile Harbiye Nezareti'nin çeşitli birimlerinde çalıştı. Bu arada 18 Nisan 1880 tarihinde Miralay rütbesine terfi etti. 24 Ağustos 1884 tarihinde Mirliva rütbesine terfi ederek Paşa oldu. 18 Ağustos 1891 tarihinde Ferik rütbesine terfi etti. Büyük devletlerin baskısıyla kurulan, Anadolu ıslahatı ile ilgili teftiş heyetlerinden birinin başkanlığına atandı. Asıl görevi Doğu Anadolu'da Ermenilerin yoğun olduğu bölgelerde inceleme yapacak ve devlete ayrıntılı rapor vermekti. 17 Mart 1895 tarihinde Trabzon'dan başlayıp Gümüşhane, Erzurum, Bitlis ve Van bölgelerinde incelemeler yapan heyet, görevini 21 Kasım 1896'da tamamladı. Van'da 1896 yılında Ermeni-Kürt olayları hakkında bir kitap yazdı. 4 Haziran - 11 Haziran 1896 tarihleri arasında süren Birinci Van İsyanı'nı bastırdı. Doğu Anadolu'da görevini tamamlayıp, İstanbul'a geldiğinde bu kez de Rumeli'ye gönderildi. Buradaki görevi de bir önceki görevi gibiydi. Rumeli'deki isyan ve eşkıyalık hareketlerini izleyerek devlete raporlar sunmaktı. 24 Şubat 1901 tarihinde Birinci Ferik rütbesine, 27 Ocak 1902 tarihinde de Müşir rütbesine terfi etti. Son görevi Masarifat-ı Umumiye-i Askeriye Nazırlığıydı. 1908 yılının sonunda vefat etti ve Fatih Camii avlusuna gömüldü.

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 200 TL

Starting Bid: 100 TL

Starting Bid: 160 TL

Starting Bid: 80 TL

Starting Bid: 80 TL

Starting Bid: 80 TL

Starting Bid: 100 TL

Starting Bid: 100 TL

Starting Bid: 60 TL

Starting Bid: 40 TL

Starting Bid: 200 TL

Starting Bid: 50 TL

previous
Go to Page: / 1
next